Stadgar för Ingmarsö Fiskhamnsförening ek.för.

§1 Föreningens namn
Förenings namn är Ingmarsö Fiskhamnsförening ek.för.

§2 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

§3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att, inom Ingmarsö samfällighet S9, främja medlemmarnas ekonomiska verksamhet, erbjuda båtplatser och bodar i båthamnen, samt vårda och förvalta hamnområdet. Medlemmarna deltar i verksamheten, t.ex. genom att vara med vid minst en arbetsdag per år i hamnen.

§4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande, i första hand fritids- eller permanentboende på Ingmarsö, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde beviljas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlem är skyldig att betala ett insatsbelopp om 2 500 kr i samband med inträdet.

§5 Årsavgift
En årlig avgift erläggs av samtliga medlemmar, oavsett om medlemmen tilldelas båtplats eller ej. Avgiften fastställs av stämman, och betalas inom den tid styrelsen bestämt.

§6 Båt- och bodplatsavgifter
Årliga båt- och bodplatsavgifter erlägges av var och en som erhållig en sådan. Avgifterna fastställs av stämman, och betalas inom den tid styrelsen bestämt.

Båt- och bodplatser fördelas av styrelsen.

§7 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalat fastställda årliga avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens beslut anses ha utträtt ur föreningen.
Medlemsinsatsen återbetalas på begäran så snart föreningen förvärvat en ny medlem. Begäran ska vara inkommen inom ett år från utträdet.

§8 Uteslutning
Styrelsen kan besluta att en medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motverkar dess intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen.
Belsutet ska emellertid, innan det kan verkställas, av styrelsen hänskjuta till nästkommande årsstämma som slutgiltigen har att ta ställning i frågan.

§9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen väljs vid årsstämman för en period av två år. Första gången val äger rum ska tre ledamöter väljas på ett år. Årsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Ordförande väljs på ett år.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

Styrelsen för Ingmarsö Samfällighetsförening S9 får utse en av sina styrelseledamöter att närvara vid Ingmarsö Fiskhamnsförenings styrelsesammanträden med möjlighet att till protokollet avge ett särskilt yttrande.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller av två styrelseledamöter i föreningen.

§11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Räkenskaper
Styrelsens handlingar inför årsstämman ska överlämnas till revisorerna senast sex veckor före årsstämman. Dessa ska bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

§13 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses två revisorer av årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorerna ska senast 14 dagar innan årsstämman avge sin revisionsberättelse.

§14 Föreningsstämma och rösträtt
En årlig föreningsstämma hålls senast vid april månads utgång.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan ge fullmakt till ombud att rösta.

§15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till årsstämma och i förekommande fall extra föreningsstämma. Kallelse till stämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar, samt genom anslag inom Ingmarsö.

§16 Ärenden på årsstämman
Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande och protokollförare vid årsstämman
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av en eller två justeringspersoner
 4. frågan om årsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 7. beslut om fastställande av resutaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisiorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. beslut om antal, samt val av styrelsledamöter och ordförande
 12. val av revisorer
 13. val av valberedning
 14. övriga ärenden

§17 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Registrerade bos Bolagsverket 18 augusti 2020