Stadgar för Ingmarsö Fiskhamnsförening ek.för.

§1 Föreningens namn

Förenings namn är Ingmarsö Fiskhamnsförening ek.för.

§2 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

§3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att, inom Ingmarsö samfällighet S9, främja medlemmarnas ekonomiska verksamhet, erbjuda båtplatser och bodar i båthamnen, samt vårda och förvalta hamnområdet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att vara med vid minst en arbetsdag per år i hamnen.

§4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande, i första hand fritids- eller permanentboende på Ingmarsö, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde beviljas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlem är skyldig att betala, dels ett insatsbelopp om 2 500 kr i samband med inträdet, dels av årsstämman varje år fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift skall betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Vidare skall medlem delta vid minst en arbetsdag per år samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§5 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Engångsbeloppet återbetalas så snart som föreningen förvärvat en ny medlem.

§6 Uteslutning
Styrelsen kan besluta att en medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motverkar dess intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen.
Belsutet ska emellertid, innan det kan verkställas, av styrelsen hänskjuta till nästkommande årsstämma som slutgiltigen har att ta ställning i frågan.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen väljs vid årsstämman för en period av två år. Första gången val äger rum ska tre ledamöter väljas på ett år. Årsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Ordförande väljs på ett år.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

Styrelsen för Ingmarsö Samfällighetsförening S10 får utse en av sina styrelseledamöter att närvara vid Ingmarsö Fiskhamnsförenings styrelsesammanträden med möjlighet att till protokollet avge ett särskilt yttrande.

§8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller av två styrelseledamöter i föreningen.

§9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§10 Räkenskaper
Styrelsens handlingar inför årsstämman ska överlämnas till revisorerna senast sex veckor före årsstämman. Dessa ska bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

§11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses två revisorer av årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorerna ska senast tre veckor innan årsstämman avge sin revisionsberättelse.

§12 Årsstämma och rösträtt
Årsstämma hålls senast vid april månads utgång. Vid årsstämman har medlem en röst. Frånvarande medlem kan ge fullmakt till ombud att rösta vid årsstämman.

§13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma och i förkommande fall extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar samt genom anslag inom Ingmarsö.

§14 Ärenden på årsstämman
Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande och protokollförare vid årsstämman
2) godkännande av röstlängden
3) val av en eller två justeringspersoner
4) frågan om årsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5) fastställande av dagordningen
6) styrelsen årsredovisning och revisionsberättelse
7) beslut om fastställande av resutaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8) beslut om nsvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9) frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisiorerna
10) medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11) beslut om antal, samt val av styrelsledamöter och ordförande
12) val av revisorer
13) val av valberedning
14) övrgia ärenden

§15 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.