Här hittar du föreningens stadgar, årsmötesprotokoll och liknande.

Årsstämma 2024

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Hamnföreningens årsstämma 2024, lördagen den 20 april kl 10:00 i hamnen.
Handlingar har skickats via mail och brev.

Dagordning
  1. Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman
  2. Godkännande av röstlängden
  3. Val av två justeringspersoner
  4. Frågan om årsstämman blivit utlyst i behörig ordning
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten/förlusten ska disponeras
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  9. Information om pågående aktiviteter
10. Beslut om överenskommelse med Samfällighetsföreningen och Byalaget beträffande Kobben
11. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret
12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning